search
close-icon
Datacentra
PlatformDIGITAL®
Partners
Expertise & Resources
Over Ons
Language
Login
Neem contact met ons op
search
globe-iconNL (NL)
Neem contact met ons op

Voorwaarden

Voorwaarden

Het gebruik van de website (de "Website") is onderworpen aan de hierin vermelde voorwaarden. Het gebruik van de website vormt een overeenkomst door u, de gebruiker, dat uw gebruik wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Bovendien bent u bij het gebruik van bepaalde Digital Realty, Inc.-services onderworpen aan alle richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke services die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst.

EIGENDOM VAN AUTEURSRECHTEN/GEBRUIKSBEPERKINGEN

De werken van auteurschap op deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekst en afbeeldingen, zijn eigendom, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van Digital Realty, Inc. of haar licentiegevers. Auteursrechtwetten en verdragsbepalingen in de Verenigde Staten en wereldwijd beschermen de volledige inhoud van deze website. In overeenstemming met deze voorwaarden, behalve zoals hierboven vermeld, mogen u en andere websitegebruikers niet:

  • Materiaal van de website kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of op welke manier dan ook verspreiden.

  • Handelsmerken, namen of logo's die op deze website verschijnen, op welke manier dan ook kopiëren, wijzigen of weergeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.

  • Pagina's, tekst, afbeeldingen of andere inhoud van deze website opnieuw leveren met behulp van "framing"-technologie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc.

SOFTWARE

Als u software van deze website downloadt, wordt de software, met inbegrip van alle bestanden, afbeeldingen in of gegenereerd door de software, en begeleidende gegevens (samen de "software") geacht aan u in licentie te zijn gegeven door Digital Realty, Inc.. Noch titel noch intellectuele eigendomsrechten worden aan u overgedragen, maar blijven bij Digital Realty, Inc., die de volledige en volledige eigendom bezit. U mag de Software niet doorverkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een voor mensen waarneembare vorm. Sommige software van deze site kan onderworpen zijn aan exportcontroles opgelegd door de Verenigde Staten en mag niet worden gedownload of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd: (a) naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) een land waarnaar de VS heeft geplaatst een embargo, inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Syrië of Joegoslavië; (b) aan iedereen op de Specially Designated Nationals-lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, of (c) de Table of Denial Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel. Als u de Software downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of onder controle staat van, of een onderdaan bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

VRIJWARING; GEEN GARANTIE

De feitelijke informatie op deze website is verkregen van bronnen die betrouwbaar en nauwkeurig worden geacht. Digital Realty, Inc. geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van die informatie en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen daarin, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door de bron van de informatie of door Digital Realty, Inc.. Alle feitelijke en andere informatie, inclusief meningen, toegankelijk via de website wordt geleverd op een "AS IS, AS AVAILABLE"-basis zonder enige vorm van garantie en, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, ENIGE EN ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN SPECIFIEK AFGEWEZEN. Digital Realty, Inc. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de feitelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of directe, indirecte, speciale, gevolg-, compenserende of incidentele schade. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Digital Realty, Inc. of via of van deze website vormt enige garantie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Digital Realty, Inc. niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Digital Realty, Inc. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken; (ii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; of (iii) enige andere kwestie met betrekking tot de website.

VERBINDING/ADVERTENTIE

U kunt via hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot sites van derden op het World Wide Web, die geen verband houden met of worden onderhouden door Digital Realty, Inc. Links naar sites van derden impliceren geen partnerschappen, relaties of banden met dergelijke derden en Digital Realty, Inc. nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarin, ongeacht of de link wordt geleverd door Digital Realty, Inc. of een derde partij. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een website waarnaar de website kan linken, inclusief informatie op een dergelijke andere website met betrekking tot Digital Realty, Inc.. Door toegang te verlenen tot andere websites, onderschrijft Digital Realty, Inc. de producten en diensten die worden aangeboden door de sponsororganisatie van een website niet. Andere websites kunnen een link naar deze website bevatten; op voorwaarde dat dergelijke sites alleen naar de startpagina ( Digital Realty ) linken. Linken naar andere inhoud op de website is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc. Stuur verzoeken om toestemming per e-mail naar contact@digitalrealty.com . Deze beperkte licentie verbiedt uitdrukkelijk de framing van Digital Realty, Inc. op welke manier dan ook of enige andere activiteit die een verkeerde indruk of verwarring bij gebruikers kan creëren met betrekking tot sponsoring of affiliatie. Uw correspondentie of zakelijke omgang met, of deelname aan promoties van, adverteerders die via de website zijn gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerder.

BEZOEKERSPRIVACY

We erkennen dat u geïnteresseerd bent in hoe we informatie over u verzamelen, bewaren en gebruiken. Bij Digital Realty verzamelen we bepaalde informatie over u door het gebruik van "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We verzamelen, bewaren en gebruiken informatie over u uitsluitend om onze gebruikers en hun gebruik van de website beter te begrijpen. We verzamelen ook informatie via de formulieren die u invult wanneer u ervoor kiest om u te abonneren op e-mailnieuwsbrieven. We beschouwen uw gegevens als privé en vertrouwelijk, en we houden ons aan de hoogste normen van vertrouwen en fiduciaire plichten bij de bewaring en het gebruik ervan. Digital Realty, Inc. zal de over u verzamelde informatie niet vrijgeven, tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben gekregen of we wettelijk verplicht zijn om informatie vrij te geven aan de ontvanger. Met toestemming kunnen we uw naam en organisatiebeschrijving gebruiken in aangewezen delen van de website en diensten, evenals ander marketingmateriaal dat wordt gebruikt om Digital Realty, Inc. te promoten.

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Voor zover u een wachtwoord krijgt voor toegang tot een deel van de website, stemt u ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en Digital Realty, Inc. onmiddellijk op de hoogte te stellen als een dergelijk wachtwoord verloren of gestolen is of als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van een dergelijk wachtwoord. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord.

INZENDINGEN

Hoewel we uw feedback over onze website en services op prijs stellen, verzoeken we u specifiek te zijn in uw opmerkingen over die services en geen ideeën, suggesties, materialen, concepten of andere informatie in te dienen (hierna gezamenlijk aangeduid als "niet-gevraagde informatie"). ”). Als u ons, ondanks ons verzoek, dergelijke niet-gevraagde informatie stuurt, wordt al deze niet-gevraagde informatie geacht eigendom te zijn van Digital Realty, Inc. en blijft deze eigendom van Digital Realty, Inc. enige verplichting tot vertrouwen van onze kant en wij zijn niet aansprakelijk voor openbaarmaking van enige informatie en zullen onbeperkt gebruik kunnen maken van dergelijke informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie of aansprakelijkheid jegens u of een andere verstrekker van de informatie.

VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET INDIENEN VAN PLANNEN EN CV'S

Door een bedrijfsplan in te dienen bij Digital Realty, Inc., verklaart u dat dergelijke informatie waar en nauwkeurig is en dat u bevoegd bent om dergelijke informatie in te dienen voor beoordeling, ontwikkeling en evaluatie voor een mogelijk partnerschap. Vanwege het open karakter van internet erkent u dat de overdracht van bedrijfsplannen en vertrouwelijke informatie mogelijk niet geheel veilig is. U verklaart verder dat u de gelegenheid heeft gehad om advies van een raadsman in te winnen voordat u informatie indient die als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Door een cv in te dienen bij Digital Realty, Inc., verklaart u dat u op zoek bent naar werk- en loopbaaninformatie van Digital Realty, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen, die elk een werkgever zijn die gelijke kansen biedt. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor het plaatsen van onvolledige, valse of onnauwkeurige biografische informatie of informatie die niet uw eigen nauwkeurige cv is. U erkent dat Digital Realty, Inc. uw cv binnen het bedrijf of onder zijn gelieerde ondernemingen mag verspreiden en contact mag opnemen met door u vermelde referenties. Digital Realty, Inc. geeft geen verklaring af dat cv's binnen een bepaalde tijd zullen worden beoordeeld of dat er actie zal worden ondernomen met betrekking tot dergelijke cv's.

WERKING VAN DE WEBSITE

Digital Realty, Inc. zal redelijke commerciële inspanningen leveren om deze website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden voor toegang, onder voorbehoud van geplande downtime voor onderhoudsdoeleinden, ongepland onderhoud en systeemuitval. Er zijn echter geen garanties dat de toegang te allen tijde en ononderbroken beschikbaar zal zijn. Verder garandeert Digital Realty, Inc. niet dat de werking van deze website foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de servers die deze beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

WEBSITE BEVEILIGING

Het is u verboden de beveiliging van de website te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn om door u te worden bekeken of om in te loggen op een server of account waartoe u niet gemachtigd bent, (b) een poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie of (c) te proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Digital Realty, Inc. onderzoekt voorvallen die dergelijke schendingen kunnen inhouden en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met de vervolging van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

HANDHAVING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Digital Realty, Inc. verklaart niet dat de verstrekte inhoud van toepassing of geschikt is voor gebruik op alle locaties. Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Texas, Verenigde Staten van Amerika, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten. Als u juridische stappen onderneemt met betrekking tot deze voorwaarden, stemt u ermee in dergelijke stappen alleen in te dienen bij de staats- en federale rechtbanken in de staat Texas, County of Denton. Als een deel van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

WIJZIGINGEN EN WIJZIGINGEN

Digital Realty, Inc. behoudt zich het recht voor om de informatie, diensten en/of inhoud van deze website, inclusief die met betrekking tot carrièremogelijkheden en voordelen, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie en materialen op deze website en de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van dergelijke informatie en materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Deze voorwaarden zijn toegankelijk via de link onderaan de pagina's van onze website. Als u deze website gebruikt nadat we wijzigingen in de voorwaarden hebben gepubliceerd, accepteert u de gewijzigde voorwaarden. Digital Realty, Inc. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elk gebruik van deze website te controleren.

HANDELSMERKEN

Digital Realty Trust®, DIGITAL REALTY TRUST®, Digital Realty, Inc., Digital Realty, Inc. Logo en ontwerp zijn handelsmerken of dienstmerken van Digital Realty, Inc., Inc.. (Digital Realty, Inc.) en zijn mogelijk niet gekopieerd, gebruikt of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc..

Digital Realty, Inc.T zijn allemaal handelsmerken van Digital Realty, Inc. en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Realty, Inc..

Voor meer informatie over juridische kwesties met betrekking tot de website kunt u hier contact met ons opnemen: contact@digitalrealty.com