search
close-icon
Datacentra
PlatformDIGITAL®
Partners
Expertise & Resources
Over Ons
Language
Login
Neem contact met ons op
search
globe-iconNL (NL)
Neem contact met ons op

Beleid voor acceptabel gebruik

Acceptabel gebruik

1.0 Inleiding en toepasselijkheid van het beleid voor acceptabel gebruik

Digital Realty Trust, LP en haar dochterondernemingen, moedermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot Telx, LLC (gezamenlijk "Digital Realty" of "Bedrijf") hebben dit beleid voor acceptabel gebruik ("AUP") aangenomen om het gebruik te regelen van hun connectiviteitsdiensten (de "Diensten") door hun klanten ("Klanten" of "u") en door gebruikers die toegang hebben verkregen tot de Diensten via Klant ("Gebruikers").

Door gebruik te maken van de Services erkent u dat u en uw Gebruikers verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze AUP en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze AUP. U bent verantwoordelijk voor schendingen van deze AUP door elke gebruiker die toegang heeft tot de services via uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers aan wie u services levert als wederverkoper. Digital Realty is niet van plan om de ervaring van gebruikers of de inhoud van hun online communicatie te controleren of te controleren, maar Digital Realty behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Services te verbreken of anderszins te beëindigen voor gebruik dat in strijd is (of kan zijn) met de AUP of dat anderszins onrechtmatig lijkt. Deze AUP is van toepassing op alle aspecten van de Diensten van het Bedrijf in zijn netwerk, inclusief apparatuur, systemen, faciliteiten, diensten en producten die zijn opgenomen in of gebruikt in een dergelijk transmissienetwerk ("Digital Realty Network"). Deze AUP is ontworpen om het Digital Realty Network, de Services, Klanten, Gebruikers en de internetgemeenschap te beschermen tegen ongepaste of illegale activiteiten op internet, om de Services te verbeteren en het aanbod van Services te verbeteren.

Het gebruik van het Digital Realty netwerk door een Klant is onderworpen aan de algemene voorwaarden van alle overeenkomsten die door die Klant en Digital Realty zijn aangegaan. Deze AUP is door middel van verwijzing opgenomen in dergelijke overeenkomsten. Bepaalde producten of diensten die via het Digital Realty Network worden aangeboden, kunnen aanvullende voorwaarden hebben, die van toepassing zijn in het geval van enige inconsistentie met deze AUP. Raadpleeg de specifieke voorwaarden voor producten en diensten, inclusief eventuele specificatiebladen en veelgestelde vragen, en de overeenkomsten waaronder dergelijke producten en diensten worden geleverd voor meer informatie.

Als u niet gebonden wilt zijn aan deze AUP, dient u geen toegang te krijgen tot, u te abonneren op of anderszins gebruik te maken van het Digital Realty Network. Digital Realty kan deze AUP op elk moment wijzigen, zonder kennisgeving aan u. Wijzigingen worden geacht onmiddellijk van kracht te zijn na het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op https://intranet. Digital Realty Trust.com/web/guest/library/.

2.0. Verboden toepassingen

2.1 Illegale activiteit U mag het Digital Realty Network alleen voor wettige doeleinden openen en gebruiken. U bent verantwoordelijk voor elke verzending die u of uw Gebruikers verzenden, ontvangen, posten, openen of opslaan via het Digital Realty Network. Digital Realty verbiedt ten strengste het gebruik van de Services voor het verzenden, distribueren, ophalen of opslaan van informatie, gegevens of ander materiaal dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief, indien van toepassing, elk tarief of verdrag). Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik of de overdracht van gegevens die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten zonder de juiste toestemming en de overdracht van materiaal dat een onwettige bedreiging vormt, in strijd is met exportcontrolewetten, of obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig is. Enkele voorbeelden van onwettig gedrag zijn:

 • Inbreuk : inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten. Inbreuk kan het gevolg zijn van het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden en/of plaatsen van foto's, logo's, software, artikelen, muziekwerken en video's.
 • Aanstootgevend materiaal : het verspreiden of plaatsen van materiaal dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, expliciet, onzedelijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Exportovertredingen : Inclusief maar niet beperkt tot schendingen van de Export Administration Act en de Export Administration Regulations beheerd door het Ministerie van Handel.

2.2 Ongeautoriseerde toegang/interferentie Een Klant of gebruiker mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, of proberen de normale werking, werking of beveiliging van enig deel van het Digital Realty Network te verstoren of in gevaar te brengen. Een Klant of Gebruiker mag de Services niet gebruiken voor activiteiten die het vermogen van anderen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services of het internet kunnen belemmeren. Een Klant of Gebruiker mag de Services niet gebruiken om gegevens, informatie of communicatie op een netwerk of systeem te monitoren. Het is een Klant of gebruiker ten strengste verboden om te proberen toegang te krijgen tot de gebruikersaccounts van andere klanten of gebruikers, of om de systeem- of netwerkbeveiliging te schenden, wat elk kan leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Digital Realty onderzoekt incidenten waarbij sprake is van dergelijke schendingen en kan rechtshandhaving inschakelen en zal samenwerken met wetshandhavers als een criminele overtreding wordt vermoed. Digital Realty kan, maar is niet verplicht, apparatuur, systemen en netwerkapparatuur op elk moment te monitoren voor beveiligings- en beheerdoeleinden. Voorbeelden van verboden ongeoorloofde toegang of interferentie zijn:

 • Hacken : ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk .
 • Onderschepping : ongeoorloofde monitoring van gegevens of verkeer op een netwerk of systeem zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Opzettelijke interferentie : interferentie met de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot denial-of-service-aanvallen, mailbombardementen, nieuwsbombardementen, andere flooding-technieken, opzettelijke pogingen om een ​​systeem te overbelasten en broadcast-aanvallen.
 • Vervalsing van herkomst- of routeringsinformatie : Gebruiken, verkopen of distribueren in combinatie met de Services van elk computerprogramma dat is ontworpen om de bron- of routeringsinformatie van e-mailberichten te verbergen op een manier die een internetdomein, header-informatie, datum- of tijdstempel vervalst , oorspronkelijk e-mailadres of andere identificator.
 • Systeembeperkingen vermijden : Gebruik van handmatige of elektronische middelen om beperkingen die door het Bedrijf zijn vastgesteld te omzeilen of om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot informatie die betrekking heeft op een klant van het Bedrijf of een andere eindgebruiker, deze te wijzigen of te vernietigen. Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht, alle maatregelen te nemen die het nodig acht om het Digital Realty Network, zijn rechten of de rechten van zijn klanten of derden te beschermen, of (2) het Digital Realty Network, de diensten, systemen, en uitrusting. U erkent dat een dergelijke actie, zonder beperking, het gebruik van methoden, technologieën of procedures kan omvatten om berichten en gegevens die via het Digital Realty Network worden verzonden, te filteren of te blokkeren. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken op elk moment "spam" filteren of "hacken", "virussen" of andere mogelijke schade voorkomen, ongeacht eventuele voorkeuren die u ons hebt meegedeeld.
 • Het niet naleven van het beleid van derden : het schenden van de regels, voorschriften of het beleid dat van toepassing is op een netwerk, server of computerdatabase van een derde partij of waartoe u toegang hebt.
 • Schadelijke inhoud : het verspreiden of plaatsen van schadelijke inhoud, inclusief maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, zombies, cancelbots of andere computer- of andere programmeerroutines die een systeem, programma, gegevens of persoonlijke informatie.

2.3 Spoofing/fraude Het is klanten en gebruikers verboden om opzettelijk of uit onachtzaamheid valse gegevens in het internet te injecteren via het Digital Realty Network, bijvoorbeeld in de vorm van slechte routeringsinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het aankondigen van netwerken die eigendom zijn van iemand anders of gereserveerd door de Internet Assigned Numbers Authority) of onjuiste DNS-informatie.

Een Klant of Gebruiker mag niet proberen e-mailberichten te verzenden of elektronische communicatie te verzenden met een naam of adres van iemand anders dan de Klant of Gebruiker met het oog op misleiding via het Digital Realty Network. Elke poging om zich voor te doen als iemand anders door een bron-IP-adresinformatie te wijzigen of door vervalste headers of andere identificerende informatie te gebruiken, is verboden. Elke poging om op frauduleuze wijze de identiteit van een Klant of Gebruiker te verbergen, te vervalsen of anderszins te vervalsen in verband met het gebruik van de Services, is eveneens verboden.

2.4 Ongevraagde commerciële e-mail/spamming Een Klant of Gebruiker mag de Diensten niet gebruiken om ongevraagde commerciële e-mailberichten te verzenden of opzettelijk buitensporig grote bijlagen naar één ontvanger te sturen, of bestanden die een server, account, nieuwsgroep of chatservice verstoren. Alle ongevraagde commerciële e-mailberichten of een reeks ongevraagde commerciële e-mailberichten of grote bijlagen die naar één ontvanger worden verzonden met behulp van het Digital Realty Network of Services, zijn verboden. Bovendien is "spamming" of "mailbombing" met behulp van het Digital Realty netwerk of de Services ook verboden.

Evenzo is het Klanten of Gebruikers verboden om op het Digital Realty Network het volgende te verzenden: (1) ongevraagde informatieve aankondigingen; (2) maliënkolder; (3) talloze kopieën van dezelfde of in wezen gelijkaardige berichten; (4) lege berichten; of (5) berichten die geen inhoudelijke inhoud bevatten. Het gebruik van de service van een andere provider om ongevraagde commerciële e-mail, spam of mailbommen te verzenden, om een ​​site te promoten die wordt gehost op of is verbonden met het Digital Realty Network, is eveneens verboden. Evenzo mag een Klant of Gebruiker de Services niet gebruiken om reacties te verzamelen van massale ongevraagde e-mailberichten, e-mailadressen, schermnamen of andere identificatoren van anderen (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf), een praktijk die soms bekend staat als spidering of oogsten. U en uw Gebruikers mogen geen van de mailservers van het Bedrijf of de mailserver van een andere site gebruiken om e-mail door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de accounthouder of de site.

U en uw Gebruikers hebben geen toegang tot Usenet-nieuwsgroepen via een ander netwerk dan het Digital Realty Network. Zonder kennisgeving aan u en op elk moment kan Digital Realty Usenet-nieuwsgroepen of -services toevoegen, verwijderen of wijzigen en kan de beschikbare bandbreedte voor het downloaden van inhoud van Usenet-nieuwsgroepen wijzigen of beperken.

Digital Realty kan naar eigen goeddunken vertrouwen op informatie die is verkregen van antispammingorganisaties (inclusief bijvoorbeeld en zonder beperking spamhaus.org, spamcop.net, sorbs.nte en abuse.net) als bewijs dat een Klant of Gebruiker is een actieve "spamoperatie" om corrigerende maatregelen te nemen onder deze AUP.

2.5 Usenet-berichten Alle berichten naar Usenet-groepen moeten voldoen aan het handvest en ander beleid van die groep. Het is klanten en gebruikers verboden om te cross-posten naar niet-gerelateerde nieuwsgroepen of naar nieuwsgroepen waarvan de post niet voldoet aan het handvest van die groep. Doorgaan met het plaatsen van off-topic berichten, inclusief commerciële berichten (tenzij uitdrukkelijk uitgenodigd) is verboden. Het verstoren van nieuwsgroepen met materialen, berichten of activiteiten die (naar eigen goeddunken bepaald door Digital Realty ) lichtzinnig, onwettig, obsceen, bedreigend, beledigend, smadelijk, haatdragend, buitensporig of repetitief zijn, is verboden, tenzij dergelijke materialen of activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​of aangemoedigd onder de naam van de nieuwsgroep, Veelgestelde vragen of charter.

2.6 Diverse verboden activiteiten Digital Realty verbiedt klanten en gebruikers om het Digital Realty netwerk te gebruiken voor verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot de volgende activiteiten:

 • Opzettelijk bestanden verzenden die een computervirus of beschadigde gegevens bevatten.
 • Als Digital Realty bandbreedtebeperkingen voor uw gebruikersaccount heeft gespecificeerd, zal het gebruik van de Services deze beperkingen niet overschrijden.
 • Pogingen om de processen of procedures voor het meten van tijd, bandbreedtegebruik of andere methoden om het gebruik van de Services te documenteren, te omzeilen of te wijzigen.
 • Ongeoorloofde monitoring van gegevens of verkeer op een netwerk of systeem zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.
 • Het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van software, programma's, producten of diensten die zijn ontworpen om deze AUP te schenden, waaronder het faciliteren van de middelen om ongevraagde commerciële e-mail te bezorgen.
 • Elke activiteit die het Digital Realty Network of de Services verstoort, degradeert, schaadt of dreigt te schaden.
 • Elke andere ongepaste activiteit of misbruik van de Services (zoals bepaald door Digital Realty naar eigen goeddunken), al dan niet specifiek vermeld in deze AUP, kan leiden tot opschorting of beëindiging van de toegang tot of het gebruik van de Services door de Gebruiker.

2.7 Klachten Digital Realty behoudt zich het recht voor de toegang op te schorten. Als Digital Realty rechtstreeks klachten ontvangt van internetgebruikers, via internetorganisaties en via andere partijen, is Digital Realty niet verplicht om de gegrondheid van ontvangen klachten of van informatie verkregen van anti-spammingorganisaties te bepalen alvorens actie te ondernemen op grond van deze AUP. Een klacht van de ontvanger van commerciële e-mail, of deze nu rechtstreeks is ontvangen of via een anti-spammingorganisatie, vormt het bewijs dat het bericht ongevraagd was. Digital Realty is niet verplicht om de klacht door te sturen naar de Klant of Gebruiker, of om de klagende partijen te identificeren.

2.8 DIGITAL REALTY Actierecht voor verboden acties De acties beschreven in deze Sectie II zijn niet-uitputtend, en Digital Realty behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om elk gedrag te verhelpen dat volgens haar een schending van deze AUP is of anderszins schadelijk kan zijn aan het Digital Realty Network, zijn klanten of internetgebruikers.

INDIRECTE OF POGINGEN VAN OVERTREDING VAN DE AUP, EN DAADWERKELIJKE OF POGINGEN VAN OVERTREDING DOOR EEN DERDE NAMENS EEN KLANT OF GEBRUIKER, WORDEN BESCHOUWD ALS OVERTREDING VAN DE AUP DOOR DEZE KLANT OF GEBRUIKER.

3.0 Rechten van DIGITAL REALTY

3.1 Opschorting of beëindiging van services Als klanten of gebruikers gedrag vertonen of een gedragspatroon vertonen, inclusief maar niet beperkt tot herhaalde schendingen door een gebruiker waarbij correctie van individuele schendingen, naar eigen goeddunken van Digital Realty, geen patroon van dezelfde of vergelijkbare schendingen corrigeert , tijdens het gebruik van de Services dat in strijd is met de AUP, of anderszins illegaal of ongepast is, behoudt Digital Realty zich het recht voor om de Services of de toegang van de Gebruiker tot de Services op te schorten en/of te beëindigen. Digital Realty zal over het algemeen proberen de Klant of gebruiker op de hoogte te stellen van activiteiten die in strijd zijn met de AUP en de gebruiker verzoeken dergelijke activiteiten te staken; echter, in gevallen waarin de werking van het Digital Realty Network wordt bedreigd of in gevallen waarin sprake is van ongevraagde commerciële e-mail/spam, een patroon van schendingen, het doorsturen van e-mail, wijziging van de bron-IP-adresinformatie van de klant of gebruiker, denial of service-aanvallen, illegale activiteiten, vermoedelijke fraude in verband met het gebruik van Services, intimidatie of inbreuk op het auteursrecht, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Services of de toegang van de Gebruiker tot de Services zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

In het geval dat het Bedrijf zich ervan bewust wordt dat dergelijk materiaal de voorwaarden van deze AUP schendt en/of het Bedrijf blootstelt aan civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang tot dergelijk materiaal blokkeren en de toegang opschorten of beëindigen van een gebruiker die dergelijk materiaal maakt, opslaat, kopieert of communiceert, inclusief elke gebruiker van wie het bedrijf weet dat de Klant of gebruiker meerdere keren betrokken is geweest bij een van de voorgaande activiteiten.

Digital Realty behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de veiligehavenbepalingen van de DCMA. Digital Realty doet geen enkele belofte, noch heeft Digital Realty enige verplichting om activiteiten die plaatsvinden met behulp van de Services te controleren of te controleren en is niet aansprakelijk jegens enige partij, inclusief een Klant en Gebruiker, voor enige schending van de AUP.

3.2 Onderzoek en handhaving Digital Realty heeft het recht, maar is niet verplicht, om deze AUP strikt te handhaven door middel van zelfhulp, actief onderzoek, procesvoering en vervolging. Het Bedrijf is niet verplicht om toezicht te houden op of enige redactionele controle uit te oefenen over materiaal dat is opgeslagen, gekopieerd of gecommuniceerd met behulp van de Services of het Digital Realty Network, maar behoudt zich het recht voor dit te doen. Daarnaast kan Digital Realty elke andere passende actie ondernemen tegen de Klant of een Gebruiker voor schendingen van de AUP, inclusief herhaalde schendingen waarbij correctie van individuele schendingen, naar eigen goeddunken van Digital Realty, geen patroon van dezelfde of soortgelijke schendingen corrigeert.

Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor om onderzoek te doen naar fraude, schendingen van de voorwaarden van deze AUP of andere wet- of regelgeving, en om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten en derden bij het onderzoek naar vermeend wangedrag, inclusief het bekendmaken van de identiteit van de gebruiker die het Bedrijf acht verantwoordelijk voor het wangedrag.

3.3 Samenwerking met wetshandhaving Digital Realty kan ook toegang krijgen tot alle informatie (inclusief transactie-informatie) met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Digital Realty netwerk door een Klant of Gebruiker en deze openbaar maken om welke wettige reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: (1) reageren op noodsituaties ; (2) voldoen aan de wet (bijv. een wettige dagvaarding); (3) het beschermen van de rechten of eigendommen van het Bedrijf en die van zijn Klanten; of (4) gebruikers van die diensten en andere vervoerders beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik van, of abonnement op, dergelijke diensten.

INDIRECTE OF POGINGEN VAN INBREUK OP DEZE AUP, EN DAADWERKELIJKE OF POGINGEN VAN INBREUK DOOR EEN DERDE NAMENS EEN BEDRIJF, KLANT OF GEBRUIKER, KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS INBREUK OP DEZE AUP DOOR EEN DERGELIJK BEDRIJF, KLANT OF GEBRUIKER.

Digital Realty zal samenwerken met de juiste wetshandhavingsinstanties en andere partijen die betrokken zijn bij het onderzoeken van claims van illegale of ongepaste activiteiten. Digital Realty behoudt zich het recht voor om Klant en gebruikersinformatie openbaar te maken voor zover toegestaan ​​of vereist door federale of staatswetten. Als wederverkoper van de Services (indien van toepassing) stemt de Klant , door de Services te gebruiken en te accepteren, ermee in dat het Bedrijf zonder dagvaarding de identiteit van de Klant als geregistreerde dienstverlener bekendmaakt aan een wetshandhavingsinstantie (inclusief basiscontactgegevens). , voor zover van toepassing, voor elke Gebruiker over wie Digital Realty wordt gecontacteerd door de wetshandhavingsinstantie. In gevallen waarin sprake is van kinderpornografie, zal Digital Realty voldoen aan alle toepasselijke federale en staatswetten, inclusief het op de hoogte stellen van het National Center for the Missing and Exploited Children of andere aangewezen instanties.

3.4 Filters en service-informatie Digital Realty behoudt zich het recht voor om geschikte apparaten te installeren en te gebruiken, of door de Klant te laten installeren en gebruiken, om schendingen van deze AUP te voorkomen, inclusief apparaten die zijn ontworpen om de toegang tot de Services te filteren of te beëindigen. Door de Services te accepteren en te gebruiken en Gebruikers toe te staan ​​de Services te gebruiken, stemt de Klant ermee in om het Bedrijf toe te staan ​​om service-informatie en routeringsinformatie te verzamelen in de normale gang van zaken, en om dergelijke informatie voor algemene zakelijke doeleinden te gebruiken.

3.5 Privacy Omdat internet een inherent open en onveilig communicatiemiddel is, kunnen alle gegevens of informatie die een Klant of gebruiker via internet verzendt, vatbaar zijn voor onderschepping en wijziging. Behoudens het online privacybeleid van het bedrijf, geeft Digital Realty geen garantie met betrekking tot en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de veiligheid en integriteit van gegevens of informatie die een gebruiker verzendt via de services of via internet, inclusief alle gegevens of informatie die via een server worden verzonden aangeduid als "veilig".

3.6 Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid U EN UW GEBRUIKERS BEGRIJPEN DAT U EN UW GEBRUIKERS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN UW EN UW GEBRUIKERS OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD VAN OF TOEGANG VAN OF ANDERSZINS VERSTREKT VIA DE DIGITALE REALTY-NETWERK. ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE DOOR HET DIGITAL REALTY NETWORK WORDT OPGENOMEN OF AAN U WORDT GELEVERD, WORDT GELEVERD "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". HET BEDRIJF, HAAR AGENTEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE VOOR DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN INHOUD OF INFORMATIE DIE VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK BESCHIKBAAR IS. U EN UW GEBRUIKERS HEBBEN TOEGANG TOT DERGELIJKE INHOUD OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT HET DIGITAL REALTY NETWORK FOUTLOOS OF CONTINU BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF DAT HET VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL HET BEDRIJF, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN AGENTEN OF ZIJN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE SCHADE UIT HET GEBRUIK VAN HET DIGITAL REALTY NETWORK DIE VOORTVLOEIT UIT WELKE OORZAAK DAN OOK, MET INBEGRIP VAN DE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN HET DIGITALE REALTY NETWORK, DIENSTEN DIE VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK WORDEN AANGEBODEN, OF ENIGE TRANSACTIE DIE VIA HET DIGITAL REALTY NETWORK WORDT UITGEVOERD. DIT IS EEN UITGEBREIDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF COMPENSERENDE, SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS INDIEN VOORAF BEKEND WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF, HAAR AGENTEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS, INDIEN VAN TOEPASSING, ALS GEVOLG VAN ENIGE VORM VAN JURIDISCHE CLAIM DIE OP ENIGE WIJZE VERBONDEN IS MET HET DIGITAL REALTY NETWERK, NIET MEER DAN $ 100,00 ZAL ZIJN. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN SCHADE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DERGELIJKE STAATSWETGEVING.

3.7 Vrijwaring De Klant en Gebruiker komen overeen het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaten vergoedingen die voortkomen uit: (1) elke schending door de Klant of gebruiker van deze AUP of het beleid voor acceptabel gebruik van een externe netwerkprovider die door Digital Realty is gecontracteerd ter ondersteuning van het Digital Realty Network; (2) elke schending van rechten van een derde partij door de Klant of Gebruiker; (3) elke schending van toepasselijke wetgeving; (4) informatie of inhoud die een Klant of Gebruiker indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via het Digital Realty Network; of (5) het gebruik van het Digital Realty Network door de Klant of Gebruiker.

4.0 Verantwoordelijkheden van de Klant en de gebruiker

4.1 Kennisgeving van netwerkbeveiligingsproblemen Klanten en gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoord- en accountinformatie, evenals voor de beveiliging van hun netwerk. Klanten en Gebruikers stemmen ermee in om Digital Realty onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van hun accounts of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent. Als de Klant of gebruiker zich bewust wordt van enige schending van deze AUP door een persoon, inclusief gebruikers die toegang hebben gekregen tot de services via het account van de klant, moet de Klant of gebruiker het bedrijf hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Configuratie Alle gebruikers van het Digital Realty Network zijn verantwoordelijk voor het configureren van hun eigen systemen om de grootst mogelijke verantwoording te bieden. Digital Realty is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door dergelijke systeemconfiguraties, ongeacht of dergelijke configuraties zijn geautoriseerd of aangevraagd door Digital Realty. Gebruikers van het Digital Realty Network zijn verantwoordelijk voor het opleiden van zichzelf en het configureren van hun systemen met een effectief beveiligingsniveau. Mochten systemen op de site van een gebruiker worden geschonden, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het melden van de overtreding en het vervolgens repareren van het uitgebuite systeem

4.3 Melding dreigende beveiligingsgebeurtenissen Alle gebruikers van het Digital Realty Network zijn verantwoordelijk voor het onmiddellijk op de hoogte stellen van Digital Realty als zij zich bewust worden van een dreigende gebeurtenis die een negatieve invloed kan hebben op het Digital Realty Network. Dit omvat afpersingsbedreigingen die de dreiging van "denial of service"-aanvallen, ongeautoriseerde toegang of andere beveiligingsgebeurtenissen inhouden.

4.4 Klachten In de meeste gevallen zal Digital Realty haar Klant(en) op de hoogte stellen van klachten die zij heeft ontvangen met betrekking tot een vermeende schending van deze AUP. U stemt ermee in al dergelijke klachten onmiddellijk te onderzoeken en alle nodige maatregelen te nemen om eventuele schendingen van deze AUP te verhelpen. Het bedrijf kan de klager informeren dat u de klacht onderzoekt en kan de klager de nodige informatie verstrekken om rechtstreeks contact met u op te nemen om de klacht op te lossen. U bent verplicht om een ​​vertegenwoordiger aan te wijzen voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

5.0 Diverse bepalingen

5.1 Toepasselijk recht Deze AUP wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat CA, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. De federale rechtbanken in de staat CA en de staatsrechtbanken in CA hebben exclusieve jurisdictie over en plaats van elke rechtszaak die verband houdt met deze AUP. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gedrag te allen tijde in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

5.2 Geen verklaring van afstand en deelbaarheid van de polis Nalaten door het bedrijf om strikte uitvoering van enige bepaling van deze AUP aan te dringen of af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen enige bepaling van deze AUP wijzigen. Het bedrijf kan zijn rechten en plichten onder deze voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen aan een partij. Als een bepaling van deze AUP niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, blijven de onaangetaste bepalingen van deze AUP van kracht.

5.3 Klachten en contactgegevens Alle klachten over verboden gebruik of ander misbruik van het Digital Realty Network, inclusief schending van de AUP, moeten worden verzonden naar Digital Realty op customerservice@digitalrealty.com of bel het Digital Realty Command Center op 888.835.9832 Optie 1 Voeg alle toepasselijke informatie toe die Digital Realty kan helpen bij het onderzoeken van de klacht, inclusief alle toepasselijke kopteksten van doorgestuurde berichten.

Als u niet zeker weet of een overwogen gebruik of handeling is toegestaan, stuur dan uw vragen of opmerkingen naar Digital Realty Command Center customerservice@digitalrealty.com .